EN Česky

Profesionalizace Drážní inspekce

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016437  

Projekt se zaměřuje na investice do zvýšení efektivity státní správy za účelem zlepšení naplňování poslání organizace Drážní inspekce a jejího výkonu. Projekt obsahuje tři klíčové aktivity, prostřednictvím jejichž realizace chce žadatel dosáhnout stanovených cílů projektu. Cílovou skupinou jsou zaměstnanci Drážní inspekce s tím, že naprostá většina aktivit projektu je spojena se zvýšením odbornosti a profesionality týmu, především při šetření mimořádných událostí na dráhách. 

Hlavní cíl projektu
V rámci implementace Metodickému pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech vyšší mírou elektronizace pracovních procesů  zjednodušit práci zaměstnancům Drážní inspekce a zkvalitnit a zrychlit šetření mimořádných událostí na dráhách.

Dílčí cíle projektu

1. V souvislosti s implementací Metodického pokynu pro řízení kvality do konce června 2021 formulovat strategii rozvoje úřadu Drážní inspekce v následujících 5 letech, aktualizovat 80 % vnitřních služebních předpisů a zavést plnohodnotnou elektronickou spisovou službu, která bude schopna pracovat s dokumenty ve všech etapách jejího životního cyklu.

2. Vytvořením týmů interních expertů v pěti základních oblastech drážní problematiky a zajištěním pravidelného obnovování znalostí inspektorů šetřících mimořádné události z minimálního požadovaného rozsahu znalostí pro řádné šetření zkrácení průměrné délky šetření mimořádné události od jejího vzniku po dokončení závěrečné zprávy v porovnání s průměrem let 2017 - 2019 o 10 %, a to u mimořádných událostí vzniklých od poloviny roku 2021 a roku 2022 včetně.