EN Česky

Oznamování protiprávního jednání - vnitřní oznamovací systém Drážní inspekce

Oznámení možného protiprávního jednání podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění, lze učinit písemně prostřednictvím elektronické pošty na adresu: vos@dicr.cz.

Písemné oznámení v listinné podobě lze dále učinit prostřednictvím zvláštní schrány, která se nachází ve vchodu do budovy Těšnov 1163/5, Praha a je označeno nápisem „VOS“.

Oznámení lze učinit rovněž telefonicky na jednom z níže uvedených telefonních čísel, nebo osobně, a to po předchozí telefonické dohodě.

Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že se jím podávané oznámení opírá o věrohodná fakta a skutečnosti.

Příslušnými osobami k výkonu činnosti podle § 11 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění, byli generálním inspektorem určeni:

  1. Mgr. Martin Drápal, ICT správce/veřejné zakázky, telefon: 736 521 000

Drážní inspekce přijímá oznámení možného protiprávního jednání od osob, které pro Drážní inspekci, byť zprostředkovaně, vykonávaly nebo vykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost, tedy závislou práci vykonávanou v základním pracovněprávním vztahu, službu, samostatnou výdělečnou činnost, výkon práv spojených s účastí v právnické osobě, výkon funkce člena orgánu právnické osoby, plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet, správu svěřenského fondu, dobrovolnickou činnost, odbornou praxi, stáž nebo výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění, anebo ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

Drážní inspekce přijímá oznámení možného protiprávního jednání rovněž od osob, které byly nebo jsou s Drážní inspekcí v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti.

Oznámení možného protiprávního jednání lze učinit taktéž prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti, a to na internetové adrese https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.

Bližší informace o ochraně oznamovatelů možného protiprávního jednání naleznete na internetové adrese Ministerstva spravedlnosti https://oznamovatel.justice.cz.


Základní protikorupční dokumenty

Souhrnné informace o aktivitách vlády a přístup k hlavním vnitrostátním i zahraničním dokumentům lze získat na stránce www.korupce.cz.

Vládní koncepce boje proti korupci na léta 2023 až 2026 byla schválena usnesením vlády České republiky ze dne 5. dubna 2023 č. 228.

Návazně byl usnesením vlády České republiky ze dne 12. července 2023 č. 508 schválen Akční plán boje proti korupci na roky 2023 a 2024.

Aktualizované znění Rámcového resortního interního protikorupčního programu


Interní protikorupční program

Drážní inspekce zpracovala na základě usnesení vlády ČR ze dne 29. listopadu 2017 č. 853 Interní protikorupční program, který je závazný pro celé ministerstvo a odpovídá požadavkům Rámcového resortního interního protikorupčního programu.


Etický kodex

Pro státní zaměstnance dle zákona o státní službě je závazný služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 13/2015, kterým se stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců. Tento služební předpis lze nalézt zde.


Poradci a poradní orgány

Na základě Interního protikorupčního programu zveřejňuje Drážní inspekce seznam poradních orgánů, pracovních týmů, poradců, konzultantů, analytiků, poradenských a ostatních externích společností a advokátů a advokátních kanceláří, jejichž služeb Drážní inspekce využívala, a to včetně vyplacených odměn za tuto činnost.

Mezi poradce nejsou zahrnuty fyzické osoby, které se výlučně podílejí na výkonu správní činnosti na základě zákona. Mezi poradní orgány pak nejsou zařazeny ty kolegiální orgány, které jsou zřízeny zákonem nebo na základě zákona.

Smluvní nebo sjednané výše jednotkových odměn a výše celkových odměn skutečně vyplacených za dané období jsou u fyzických osob v přehledu uvedeny jen tehdy, udělila-li příslušná osoba s jejich zveřejněním souhlas podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Drážní inspekce nevyužívá služeb poradních orgánů ani poradců.


Nepotřebný majetek

Na základě Interního protikorupčního programu zveřejňuje Drážní inspekce seznam nepotřebného majetku, ketrý v souladu s ustanovením § 14 odst. 7 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů nabízí právnickým a fyzickým osobám osobám k úplatnému převodu.

Přehled nabízeného nepotřebného majetku naleznete zde.


Veřejné zakázky

Na základě Interního protikorupčního programu zveřejňuje Drážní inspekce seznam veřejných zakázek, přičemž uvěřejňuje výzevy k podávání nabídek k veřejným zakázkám malého rozsahu (předpokládaná hodnota v případě dodávek a služeb přesáhne 250 tisíc Kč bez DPH, v případě stavebních prací přesáhne 500 tisíc Kč bez DPH) a dokumentů (informací), které s daným výběrovým řízením souvisí.

Od 1. července 2017 využívá Drážní inspekce k zadávání všech veřejných zakázek s hodntou nad 250 tisíc Kč bez DPH Národní elektronický nástroj a všechna výběrová řízení jsou již zveřejňována pouze na profilu zadavatele vedeném v Národním elektronickém nástroji ZDE.

Neaktivní profil zadavatele, který sloužil jako elektronické tržiště: https://www.tendermarket.cz/Z00000049.profil

 


Kontakty v případě podezření korupce

V případě podezření ze spáchání korupce, resp. trestné činnosti obecně, je třeba učinit oznámení u orgánů činných v trestním řízení, konkrétně pak nejlépe na Policii ČR nebo státním zastupitelství, neboť pouze tyto orgány jsou kompetentní k posuzování jednání z hlediska naplnění skutkových podstat trestných činů.

U vybraných trestných činů je to dokonce zákonná povinnost, za jejíž nedodržení hrozí trest odnětí svobody až na 3 roky. Jedná se o trestný čin nepřekažení trestného činu podle § 367 trestního zákoníku a trestný čin neoznámení trestného činu podle § 368 trestního zákoníku, v případě korupce jde zejména o trestný čin přijetí úplatku podle § 331 trestního zákoníku nebo trestný čin podplacení podle § 332 trestního zákoníku.

V případě podezření na korupční jednání, nejde-li o trestné činy přijetí úplatku, podplacení či další trestné činy taxativně uvedené v § 367 a 368 trestního zákoníku, je vhodné se obrátit na příslušné ministerstvo s podnětem na zahájení vlastního vnitřního šetření.

Adresa:
Mgr. Jan Kučera, generální inspektor Drážní inspekce

Drážní inspekce
Těšnov 1163/5
110 00 Praha 1
Telefon: 736 521 111