EN Česky

Platné drážní předpisySMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/798, ze dne 11. května 2016, o bezpečnosti železnic 
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/572, ze dne 24. dubna 2020, o systému podávání zpráv, který má být dodržován pro účely zpráv o vyšetřování železničních nehod a mimořádných událostí

Zákony

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášky

Vyhláška č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizaci, ve znění pozdějších předpisůVyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisůVyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, ve znění pozdějších předpisůVyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 260/2023 Sb., o stanovení podmínek zdravotní způsobilosti osob k provozování dráhy a drážní dopravyVyhláška č. 376/2006 Sb., o zajišťování bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády


Nařízení vlády č. 1/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu, ve znění pozdějších předpisů

Podmínky pro ohlašování MU


Ohlašování mimořádných událostí Drážní inspekci
Definice mimořádné události, druhy mimořádných událostí a případy, které se neposuzují jako mimořádná událost(upozorňujeme, že dokument používá pro definici vážné nehody částku 5 mil. Kč, která platila v době jeho vydání; s platností od 1. února 2022 se tato částka zvýšila na 2 mil. EUR)