EN Česky

ČTRNÁCTÝ ROK ČINNOSTI DRÁŽNÍ INSPEKCE

Drážní inspekce je správní úřad a svou činnost zahájila 1. ledna 2003. Z pohledu Evropské unie je Drážní inspekce vnímána jako národní vyšetřovací orgán pro nezávislé šetření mimořádných událostí na dráhách a jako takový musí být nezávislý na všech subjektech v odvětví drážní dopravy.  
Posláním Drážní inspekce je šetření a dozorování mimořádných událostí za účelem objektivního zjištění příčin a okolností vzniku mimořádných událostí na dráhách. Nedílnou součástí byl výkon státního dozoru ve věcech drah, kterého Drážní inspekce využívala zejména při šetření a dozorování mimořádných událostí, ale i v oblasti prevence a bezpečnosti drážního provozu, respektive předcházení mimořádných událostí.  
Drážní inspekce při své činnosti především prověřovala důsledné dodržování zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 266/1994 Sb.), a jeho prováděcích vyhlášek (vyhláška č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizaci, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, ve znění pozdějších předpisů), přičemž se soustředila zejména na výkon státního dozoru v souvislosti se zjišťováním příčin a okolností vzniku mimořádných událostí a jejich předcházení na všech dráhách, tedy zjišťování, zda provozovatelé šetří mimořádné události objektivně, správně a zda přijímají účinná opatření k jejich předcházení.  
Drážní inspekce se při své činnosti řídí zejména zákonem č. 266/1994 Sb., příslušnými prováděcími vyhláškami a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES, o bezpečnosti železnic Společenství a o změně směrnice Rady 95/18/ES o vydávání licencí železničním podnikům a směrnice 2001/14/ES o přidělování kapacity železniční infrastruktury, zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti (dále také jen směrnice 2004/49/ES). Jedním z postulátů této směrnice je požadavek na maximální otevřenost šetření a zveřejňování zjištěných faktů, samozřejmě do té míry, aby nebylo zmařeno samotné šetření mimořádné události. Drážní inspekce informuje o nehodách i o výsledcích preventivních kontrol prováděných formou státních dozorů a poukazuje přitom na rizika ohrožující bezpečnost. Kromě toho provádí veřejnou osvětu – vše s cílem předcházet vzniku mimořádných událostí. Otevřená komunikace je tedy nedílnou součástí činnosti Drážní inspekce, zakončením, bez něhož by šetření mimořádných událostí ani preventivní kontroly neměly patřičný význam.
Během roku 2016 plnila Drážní inspekce povinnosti vůči Agentuře Evropské unie pro železnice (dále také jen Agentura), které vyplývají ze zákona č. 266/1994 Sb. a dle směrnice 2004/49/ES, zejména informovala stanoveným způsobem Agenturu o zahajovaných šetřeních, a to do 7 dnů od zahájení zjišťování příčin a okolností vzniku mimořádné události, průběžně informovala o svých zjištěních a vkládala do databáze ERAIL závěrečné zprávy mimořádných událostí, jejichž šetření dokončila. 
Značnou část kapacit Drážní inspekce zabrala i příprava na novelizovaný zákon č. 266/1994 Sb., jehož účinnost byla vyhlášena na 1. 4. 2017. Pro Drážní inspekci to znamenalo především změnu vnitřních předpisů týkajících se postupů na místě mimořádné události a při samotném šetření, kdy bylo nutné zahájit práce na úpravách ještě na konci roku 2016.  
Činnosti spojené se státní službou zabíraly veškeré kapacity již tak přetížených zaměstnanců, a to i na úkor vzdělávání, koncepčních a metodických prací i prevence. Státní služba musela být prioritně zařazena vedle šetření mimořádných událostí. Zavedení státní služby znamenalo a znamená zejména výrazný nárůst administrativy a řadu úskalí. Mezi hlavní problémy lze řadit obsazování míst dle služebního zákona, přičemž jedním z omezení a nezbytností pro výkon funkce inspektora Drážní inspekce je úplné dokončené vysokoškolské vzdělání, a to i v případě zkušených odborníků s mnohaletou praxí, nebo pevně stanovený věk ukončení služebního poměru. . Výroční zpráva Drážní inspekce za rok 2016 ke stažení


Vytvořeno: 30.9.2017

'