EN Česky

DRÁŽNÍ INSPEKCE V ROCE 2017

Drážní inspekce je správní úřad a svou činnost zahájila 1. ledna 2003. Z pohledu Evropské unie je Drážní inspekce vnímána jako národní vyšetřovací orgán pro nezávislé šetření mimořádných událostí na dráhách a jako takový musí být nezávislý na všech subjektech v odvětví drážní dopravy.  
Posláním DI je šetření mimořádných událostí (MU) vzniklých v souvislosti s provozováním drážní dopravy nebo pohybem drážního vozidla na dráze nebo v obvodu dráhy v souladu s národní legislativou České republiky. Řešení MU zahrnuje nezávislé šetření příčin a okolností vzniku MU, jehož cílem je objektivní zjištění všech příčin a okolností vzniku mimořádných událostí a případné vydání bezpečnostních doporučení sloužících k předcházení vzniku dalších MU.
Řešení MU Drážní inspekcí vychází zejména z těchto právních předpisů:
• zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 266/1994 Sb. nebo zákon o dráhách);
• vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 376/2006 Sb.).
Během roku 2017 plnila Drážní inspekce povinnosti vůči Agentuře Evropské unie pro železnice (dále také jen Agentura), které vyplývají ze zákona č. 266/1994 Sb., zejména informovala stanoveným způsobem Agenturu o zahajovaných šetřeních, a to do 7 dnů od zahájení šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události, průběžně informovala o svých zjištěních a vkládala do databáze ERAIL závěrečné zprávy mimořádných událostí, jejichž šetření dokončila.  
Značnou část kapacit Drážní inspekce zabrala i příprava, respektive přechod na novelizovaný zákon č. 266/1994 Sb., jehož účinnost byla vyhlášena na 1. 4. 2017. Pro Drážní inspekci to znamenalo především změnu vnitřních předpisů týkajících se postupů na místě mimořádné události a při samotném šetření. Současně novela zákona o dráhách odebrala Drážní inspekci možnost vykonávat preventivní státní dozor.  
V souvislosti se změnou zákona o dráhách, kdy došlo ke změně působnosti Drážní inspekce, byla změněna i její systemizace, kdy z původních 49 zaměstnanců byl počet redukován na 39. Se změnou systemizace bylo nutné upravit i organizační strukturu Drážní inspekce, kdy z původních šesti odborů byl celkový počet redukován na čtyři, přičemž došlo ke sloučení Kanceláře Drážní inspekce a Odboru inspekce pod odbor Ústřední inspektorát a sloučení Územního inspektorátu Praha s Územním inspektorátem Plzeň pod odbor Územní inspektorát Čechy. Současně bylo zrušeno Oddělení správy a byly sloučeny původní oddělení Územního inspektorátu Plzeň v jedno. V rámci této změny systemizace bylo mimo jiné zrušeno i služební místo náměstka generálního inspektora. Výroční zpráva Drážní inspekce za rok 2017 ke stažení


Vytvořeno: 30.9.2018

'