EN Česky

 

Drážní inspekce v roce 2021

Drážní inspekce je správní úřad a svou činnost zahájila 1. ledna 2003. Z pohledu Evropské unie je Drážní inspekce vnímána jako národní vyšetřovací orgán pro nezávislé šetření mimořádných událostí na dráhách a jako taková musí být nezávislá na všech subjektech v odvětví drážní dopravy.

Posláním DI je šetření mimořádných událostí v drážní dopravě (MU) vzniklých v souvislosti s provozováním drážní dopravy nebo pohybem drážního vozidla na dráze nebo v obvodu dráhy v souladu s národní legislativou České republiky. Prvořadým úkolem Drážní inspekce je nezávislé šetření příčin a okolností vzniku MU, jehož cílem je objektivní zjištění všech příčin a okolností vzniku mimořádných událostí a případné vydání bezpečnostních doporučení sloužících k předcházení vzniku dalších (obdobných) MU.

Šetření MU Drážní inspekcí vychází zejména z těchto právních předpisů:

  • zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 266/1994 Sb. nebo zákon o dráhách);
  • vyhláška č. 376/2006 Sb., o zajišťování bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 376/2006 Sb.).

Drážní inspekce, jakožto národní vyšetřovací orgán pro nezávislé zjišťování příčin a okolností vzniku mimořádných událostí v drážní dopravě v České republice, je členem Sítě národních vyšetřovacích orgánů při Agentuře Evropské unie pro železnice (dále také jen Agentura). Během roku 2021 si plnila Drážní inspekce povinnosti vůči Agentuře, které vyplývají ze zákona č. 266/1994 Sb., zejména informovala stanoveným způsobem Agenturu o zahajovaných šetřeních, a to do 7 dnů od zahájení šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události, průběžně informovala o svých zjištěních a zasílala Agentuře závěrečné zprávy o výsledcích šetření mimořádných událostí, jejichž šetření dokončila. Agentuře byla rovněž zaslána anglická verze Výroční zprávy (NIB Annual Report 2021). Drážní inspekce se dále aktivně podílela na projektu Agentury při vývoji dotazníku zaměřeného na „Bezpečnostní klima na evropských železnicích“, zároveň je i nadále stálým členem pracovní skupiny na vzájemné hodnocení činnosti národních vyšetřovacích orgánů.

Projekt Profesionalizace Drážní inspekce

Drážní inspekce realizuje projekt Profesionalizace Drážní inspekce, a to na základě vydaného právního aktu ze dne 3. 9. 2020. Právní akt stanovuje konkrétní podmínky použití podpory z Operačního programu Zaměstnanost. V rámci projektu má Drážní inspekce naplánovány 4 klíčové aktivity, přičemž samotným cílem projektu je zvýšení kvality řízení a fungování Drážní inspekce a profesionalizace jejich zaměstnanců. V průběhu roku 2021 Drážní inspekce pracovala primárně na aktivitách, u nichž nebylo nutné čerpat rozpočet projektu. Jednalo se především o aktivity spojené s KA*01 – Zavedení Metodického pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech a KA04 – Řízení, administrace a publicita projektu. V mezidobí byly dále připravovány podklady pro výběrová řízení a materiály pro odborná školení zaměstnanců. Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci související s epidemii CODIV-19 nebylo možné realizovat plánovaná školení zaměstnanců. Tato školení není možné realizovat on-line formou, tak jako například proškolení ze služebních předpisů nebo legislativy, ale v rámci praxe je nutné školení přímo v kolejišti či na drážních vozidlech tak, aby zaměstnanci měli možnost si reálně aktivity spojené s šetřením mimořádných událostí vyzkoušet. Z důvodu epidemie COVID-19 bylo nezbytné zrušit minimálně dvě plánovaná odborná školení pro všechny inspektory Drážní inspekce, která měla být realizována v půlročním intervalu, a současně nebylo možné ani realizovat odborná školení zaměřená na výchovu interních expertů. Omezení COVID-19, která trvala prakticky od října roku 2020, tedy měla podstatný vliv nejen na průběh realizace projektu, ale i na čerpání rozpočtu a plnění závazných ukazatelů.

KA01 Zavedení Metodického pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech

V rámci této klíčové aktivity je hlavním cílem implementace metodického pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech. Původní termín pro zavedení metodického pokynu, který byl 30. 6. 2021, usnesením vlády ze dne 22. 2. 2021 č. 180 posunut o 12 měsíců (do 30. 6. 2022), což umožnilo rozvolnění realizaci vybraných aktivit v delším časovém horizontu. Vzhledem k tomu, že nebylo možné předvídat posunutí termínu, plnila Drážní inspekce všechny aktivity spojené s metodickým pokynem tak, aby byly splněny v původním termínu. Jednalo se především o provedení analýz služebních předpisů, přípravu jejich aktualizace a samotný proces jejich aktualizace.

Průběžně byla realizována odborná školení související se vzděláváním zaměstnanců v oblasti ekonomické a personální.

KA02 Zavedení modelu CAF – Jednotného hodnoticího rámce

Realizace této klíčové aktivity úzce souvisí s KA01, nicméně pro splnění podmínek metodického pokynu není bezpodmínečně nutná její realizace. Zavedení optimální míry kvality je dobrovolnou činností, kdy úřad bere možnost zlepšování vážně a jeho budoucím cílem je nastartování procesu trvalého zlepšování.

V roce 2021 bylo u KA02 – Zavedení modelu CAF – Jednotného hodnoticího rámce připravováno výběrové řízení na výběr poskytovatele služby, přičemž výběr dodavatele proběhl na začátku roku 2022.

KA03 Profesionalizace lidských zdrojů a efektivita týmu

Tato klíčová aktivita je primárně zaměřena na zvýšení profesionalizace zaměstnanců Drážní inspekce, což spočívá v realizaci vysoce odborných školení zaměřených na problematiku dráhy a šetření mimořádných událostí. Z výše uvedených důvodů nebylo možné tato školení realizovat a plnit stanovený plán. Po pominutí akutního nebezpečí souvisejícího s epidemií COVID-19 započala Drážní inspekce s odbornou přípravou svých zaměstnanců.

Drážní inspekce průběžně realizuje odborně zaměřená školení na výchovu interních expertů v oblasti zabezpečovacího zařízení a v druhé polovině roku 2021 s přesahem do roku 2022 bylo uskutečněno školení zaměstnanců zaměřených na problematiku tažených drážních vozidel a jejich ložení.

Dále v termínu od 21. do 23. září bylo realizováno školení zaměřené na průběžné odborné vzdělávání inspektorů Drážní inspekce a od 10. do 12. listopadu na základě výsledků výběrového řízení realizovala Drážní inspekce kurz bezpečné jízdy pro všechny řidiče referenty.

Výroční zpráva Drážní inspekce za rok 2021*KA – klíčová aktivita

 

 


Vytvořeno: 20.9.2022

'