EN Česky

Drážní inspekce v roce 2022

Drážní inspekce je správní úřad a svou činnost zahájila 1. ledna 2003. Z pohledu Evropské unie je Drážní inspekce vnímána jako národní vyšetřovací orgán pro nezávislé šetření mimořádných událostí na dráhách a jako taková musí být nezávislá na všech subjektech v odvětví drážní dopravy.
Posláním Drážní inspekce je šetření mimořádných událostí v drážní dopravě (MU) vzniklých v souvislosti s provozováním drážní dopravy nebo pohybem drážního vozidla na dráze nebo v obvodu dráhy v souladu s národní legislativou České republiky. Prvořadým úkolem Drážní inspekce je nezávislé šetření příčin a okolností vzniku MU, jehož cílem je objektivní zjištění všech příčin a okolností vzniku mimořádných událostí a případné vydání bezpečnostních doporučení sloužících k předcházení vzniku dalších (obdobných) MU.

Šetření MU Drážní inspekcí vychází zejména z těchto právních předpisů:

  • zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 266/1994 Sb. nebo zákon o dráhách);
  • vyhláška č. 376/2006 Sb., o zajišťování bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 376/2006 Sb.).

Drážní inspekce, jakožto národní vyšetřovací orgán pro nezávislé zjišťování příčin a okolností vzniku mimořádných událostí v drážní dopravě v České republice, je členem Sítě národních vyšetřovacích orgánů při Agentuře Evropské unie pro železnice (dále také jen Agentura). Během roku 2022 si plnila Drážní inspekce povinnosti vůči Agentuře, které vyplývají ze zákona č. 266/1994 Sb., zejména informovala stanoveným způsobem Agenturu o zahajovaných šetřeních, a to do 7 dnů od zahájení šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události, průběžně informovala o svých zjištěních a zasílala Agentuře závěrečné zprávy o výsledcích šetření mimořádných událostí, jejichž šetření dokončila. Agentuře byla rovněž zaslána anglická verze Výroční zprávy (NIB Annual Report 2021). Drážní inspekce je i nadále stálým členem pracovní skupiny na vzájemné hodnocení činnosti národních vyšetřovacích orgánů. V roce 2022 se zástupce Drážní inspekce v pozici jednoho ze tří členů hodnotícího týmu zúčastnil procesu vzájemného posouzení činnosti u národního vyšetřovacího orgánu Spolkové republiky Německo.

Vývoj mimořádných událostí

Počet mimořádných událostí, usmrcených a zraněných osob se v roce 2022 vrátil na hodnoty před začátkem pandemie COVIDu. V roce 2022 zemřelo na všech dráhách 250 osob, což odpovídá hodnotám z let 2019 a 2020. Více než čtyři pětiny usmrcených jsou však lidé, kteří v rozporu se zákonem vstoupili do kolejí, kde je usmrtil přijíždějící vlak. Zatímco v letech 2020 a 2021 zaznamenala Drážní inspekce celkově nižší počty mimořádných událostí, v minulém roce se jejich počet přiblížil stavu v letech 2017 až 2019. V porovnání s rokem 2021 došlo k nárůstu počtu mimořádných událostí o více než 16 %. Současně s nárůstem počtu mimořádných událostí se zvýšil počet usmrcených osob o 21 %.

Největší vliv na počty usmrcených osob ve statistických výstupech Drážní inspekce každoročně zaujímají střety vlaku s člověkem (chůze po trati, přecházení kolejí mimo přejezd), přičemž v roce 2022 byl počet střetů vlaku s osobou vyšší v porovnání s rokem 2021 o 26 %, což mělo vliv i na vyšší počet usmrcených při těchto nehodách, kterých bylo o 24 % více než v roce 2021.
K nárůstu počtu mimořádných událostí došlo i na železničních přejezdech, kde Drážní inspekce v roce 2022 evidovala celkem 166 střetnutí (o 6 více než v roce 2021). Ačkoliv nárůst počtu mimořádných událostí byl o necelá 4 %, tak celkový počet usmrcených při mimořádných událostech na železničních přejezdech vzrostl o 20 % na 35. Ještě více se pak zvýšil počet zraněných, a to o 36 %.
I v roce 2022 pokračoval nastolený trend zvyšujícího se počtu nedovolených jízd (tj. nedovolených jízd drážního vozidla za návěstidlo zakazující jízdu), nicméně v porovnání s předchozím rokem nebyly tyto mimořádné události s tak tragickými následky. Zatímco v roce 2021 zemřeli při těchto událostech 4 lidé a dalších 60 jich bylo zraněno, tak v roce 2022 zemřel jeden člověk (strojvedoucí) a 11 osob bylo zraněno. Z hlediska dlouhodobých rozborů okolností vzniku těchto mimořádných událostí Drážní inspekce zjistila, že za většinou mimořádných událostí, kdy dojde k projetí návěstidla zakazujícího jízdu, stojí pochybení nebo omyl strojvedoucího, jinými slovy nepozornost.

Vývoj počtu vlastního šetření mimořádných událostí

Drážní inspekce na základě oznámených skutečností je povinna se po oznámení vzniku MU rozhodnout, zda bude danou MU šetřit. Základním kritériem tohoto rozhodnutí je, vedle povinnosti Drážní inspekce vyplývající z ustanovení § 53b odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., také závažnost, opakovanost, souslednost MU, její dopad na bezpečné provozování dráhy nebo drážní dopravy nebo požadavky provozovatele dráhy, dopravce, Drážního úřadu nebo orgánu jiného členského státu. V roce 2022 zahájila Drážní inspekce vlastní šetření u 36 mimořádných událostí.

Graf.png

Základní personální údaje

Personal.png

 

Výroční zpráva Drážní inspekce za rok 2022


Vytvořeno: 21.9.2023

'