EN Česky

DEVÁTÝ ROK ČINNOSTI DRÁŽNÍ INSPEKCE

Drážní   inspekce  je  správní úřad   a   svou   činnost   zahájila   1.   ledna   2003 ustanovením zákona č. 77/2002 Sb. Z pohledu Evropské unie je Drážní inspekce vnímána jako národní vyšetřovací orgán pro nezávislé šetření mimořádných událostí na dráhách, a jako takový musí být nezávislý na všech subjektech v odvětví drážní dopravy.  Posláním Drážní inspekce je na základě šetření příčin a okolností mimořádných událostí analyzovat bezpečnost drah a drážní dopravy v České republice, upozorňovat na potencionální rizika a navrhovat přijetí patřičných účinných opatření. Dlouhodobým cílem Drážní inspekce je pak zlepšování stavu v oblasti mimořádných událostí na všech dráhách   v   České   republice.   Do   působnosti   Drážní   inspekce   spadají   všechny   dráhy definované zákonem o dráhách (železnice, metro, tramvaje, trolejbusy, lanovky) a jejich i více než 750 provozovatelů dráhy nebo drážní dopravy. Zodpovědnou a náročnou práci vykonávají na Drážní inspekci na čtyři desítky vrchních inspektorů. 
Celkem za rok 2011 evidovala Drážní inspekce 3 749   mimořádných   událostí.   Přestože   se   jedná o nejmenší počet mimořádných událostí od roku 2003, došlo v roce 2011 k výraznému navýšení tragičnosti a závažnosti   těchto   mimořádných   událostí   – usmrcených   osob   bylo   nejvíce   v   historii   Drážní inspekce   a počet   závažných   nehod   stoupl   oproti dlouhodobému průměru o téměř 200 %. Stejně jako v letech   předchozích,   tak   i   v   roce   2011   využívala Drážní inspekce svého postavení a v rámci zvýšení bezpečnosti na dráhách doplňovala závěrečné zprávy k mimořádným událostem bezpečnostními doporučeními, na základě kterých   jsou   provozovatelé   povinni   přijmout   opatření   eliminující   možnosti   vzniku a opakování mimořádných událostí. 
V roce 2011 vykonala Drážní inspekce celkem  1 858 státních dozorů,  přičemž se  držela nastaveného směru a upřednostňovala   výkon  namátkového   SD,  který považuje   za   nejdůležitější   nástroj   v   oblasti   prevence předcházení vzniku MU.  Drážní inspekce vyhodnocovala poznatky z provedených státních dozorů a podle toho svou činnost   optimalizovala   tak,   aby   vedle   rutinní   prevence cíleně kontrolovala rizikové jevy. 
V roce 2011 se Drážní inspekce podílela na pořádání několika preventivních akcí a účastnila se akcí zaměřených na prevenci bezpečnosti v okolí železnice, které byly určeny  především  dětem a mládeži. Již tradičně mohly děti shlédnout snímky z dílny Drážní   inspekce   v   Preventivním   vlaku   a   diskutovat   s   vrchním   inspektorem   na   téma bezpečnosti v rámci Týdne mobility. Tématicky do této  skupiny zapadla i přednáška, kterou   Drážní   inspekce   připravila   pro   děti   ze   základní školy   v   Černošicích   na   „Den bezpečných přejezdů“. 
Důležitou roli zastávala Drážní inspekce i v rámci Sítě národních vyšetřovacích orgánů   při  Evropské železniční   agentuře   (ERA),  kde   se   aktivně účastnila   několika pracovních  skupin zaměřených na  klasifikaci příčin  mimořádných  událostí, vzdělávání vrchních  inspektorů  i  celkové   směřování  spolupráce   národních   vyšetřovacích  orgánů.
Důležitým   tématem   roku   2011   bylo   neustálé   ohrožování   nezávislosti   národních vyšetřovacích orgánů po celé Evropě. Drážní inspekce se také v loňském roce zúčastnila jednání   vyšetřovacích   orgánů Německy   mluvících   zemí,  přičemž   jedním z hostitelských   měst   byla   i   Praha.  Na   jednáních probíhala především výměna praktických zkušeností ve   vztahu   k   implementaci   evropské   směrnice   do národních   legislativ.   Zúčastněné   strany   se   též vzájemně   informovaly   o novinkách   a   změnách v oblasti nezávislého šetření ve svých zemích. Jedním z nosných témat roku 2011 se stala i problematika nezávislosti vyšetřovacích orgánů.
V   roce   2011   proběhla   na   Drážní   inspekci kompletní   přeinstalace   všech   pracovních   stanic   a   stávající   roztříštěná   struktura softwarového   vybavení   na   Drážní   inspekci   byla   nahrazena   jednotným   operačním systémem,   který   již   při   své   instalaci   disponoval   všemi   potřebnými   utilitami   pro   práci vrchních   inspektorů.   Používané   distribuce   Mandriva   2008   a   2010,   Fedora,   Ubuntu a Gentoo byly přeinstalovány na aktuální verzi open source systému linux OpenSuse s grafickým   prostředím   Gnome.   Od   sjednocení   operačního   systému   na   všech počítačových stanicích si Drážní inspekce slibovala především usnadnění práce všech vrchních   inspektorů,   využití   moderních   technologií   s   aktuálním   softwarem   a   snížení administrativní zátěže pro pracovníky IT. Všechny provedené úkony v rámci reinstalace provedla Drážní inspekce svépomoci, což ji pomohlo uspořit nemalé náklady. 
V roce 2011 byly na Drážní inspekci vykonány dvě veřejnosprávní kontroly, které provedl Odbor auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy ČR. Obě kontroly v celkové délce  10  týdnů   byly  dle  příslušných   pověření  zaměřeny  na   hospodaření   s  veřejnými prostředky ve smyslu § 11 odst. 4 písm. a) zákona o finanční kontrole. Stejně jako byl nestandardní průběh obou kontrol, bylo nestandardní (protizákonné) jednání Ministerstva dopravy, které poskytlo ještě předtím, než byla 1. kontrola podle zákona ukončena, celý protokol, včetně osobních údajů zaměstnanců Drážní inspekce, redaktorovi Mladé fronty Dnes.   Daleko   horší   však   bylo,   že   na   základě   protokolu,   který   obsahoval   nepravdivé a překroucené informace, ničím nepodložené subjektivní dojmy, vyšel článek bulvárního stylu, obsahující lži a polopravdy, což významným způsobem poškodilo Drážní inspekci i její konkrétní zaměstnance, a není pochyb o tom, že vznikl na objednávku a jeho cílem bylo poškodit Drážní inspekci za její nestranné a objektivní postupy. . Výroční zpráva Drážní inspekce za rok 2011 ke stažení

 


Vytvořeno: 30.9.2012

'