EN Česky

DESÁTÝ ROK ČINNOSTI DRÁŽNÍ INSPEKCE

Drážní   inspekce  je  správní úřad   a   svou   činnost   zahájila   1.   ledna   2003 ustanovením zákona č. 77/2002 Sb. Z pohledu Evropské unie je Drážní inspekce vnímána jako národní vyšetřovací orgán pro nezávislé šetření mimořádných událostí na dráhách, a jako takový musí být nezávislý na všech subjektech v odvětví drážní dopravy.  Posláním Drážní inspekce je na základě šetření příčin a okolností mimořádných událostí analyzovat bezpečnost drah a drážní dopravy v České republice, upozorňovat na potencionální rizika a navrhovat přijetí patřičných účinných opatření. Dlouhodobým cílem Drážní inspekce je pak zlepšování stavu v oblasti mimořádných událostí na všech dráhách v České republice. Do působnosti Drážní inspekce spadají všechny dráhy v celé České republice definované zákonem o dráhách (železnice, metro, tramvaje, trolejbusy, lanovky) a jejich  více než 750 provozovatelů dráhy nebo drážní dopravy. Zodpovědnou a náročnou práci vykonávají na Drážní inspekci však jen čtyři desítky inspektorů. 

Celkem za rok 2012 evidovala Drážní inspekce  4 162 mimořádných událostí.
Počet   usmrcených   osob   se   poprvé   od   roku   2009   snížil,   když   Drážní   inspekce zaznamenala celkem  234 usmrcených osob. Největší vliv na nižší počet usmrcených měly nehody střet vlaku s osobou, při nichž v roce 2012 zahynulo o 25 osob méně než v roce   předchozím.   Současně   zaznamenala   Drážní  inspekce  historicky  nejnižší  počet usmrcených při střetnutích na železničních přejezdech. Naproti tomu se mírně zvýšil počet zraněných, kterých v roce 2012 bylo 667. V rámci zvyšování bezpečnosti na dráhách vydala Drážní inspekce celkem  41 bezpečnostních doporučení, ve kterých mimo jiné doporučovala   na   všech   nově   rekonstruovaných   nebo   modernizovaných   železničních přejezdech   instalovat   zabezpečovací   zařízení,   které   bude   vždy   doplněno   závorovými břevny. 
V   roce   2012   vykonala   Drážní   inspekce   celkem   1   051 státních dozorů. Namátkové státní dozory, které Drážní inspekce považuje za jednu z nejlepších prevencí vzniku mimořádných událostí, ovšem byly ze strany Ministerstva dopravy   zrušeny.  Oficiálně   měl   tyto   kontroly   následně vykonávat  Drážní úřad.   Zastavením   těchto   kontrol u Drážní   inspekce   státní   správa   dobrovolně   ztratila možnost  zjišťovat skutečný stav provozu tím, že fakticky neprováděla kontrolu aktuálního stavu reálného stavu provozu. Zvýšilo se tak riziko vzniku nehod. Výkonem státního dozoru ve věcech drah bylo v roce 2012 zjištěno celkem 544 nedostatků,  zatímco o rok dříve, před zrušením prevence, jich inspektoři Drážní inspekce zjistili 841. 
V roce 2012 se Drážní inspekce podílela na pořádání několika preventivních akcí a účastnila se akcí zaměřených na prevenci bezpečnosti v okolí železnice, které byly určeny  především  dětem a mládeži. Již tradičně mohly děti shlédnout snímky z dílny Drážní inspekce v Preventivním vlaku.
Důležitou roli zastávala Drážní inspekce i v rámci Sítě národních vyšetřovacích orgánů   při  Evropské železniční   agentuře   (ERA),  kde   se   aktivně účastnila   několika pracovních  skupin zaměřených na  klasifikaci příčin  mimořádných  událostí, vzdělávání vrchních inspektorů i celkové směřování spolupráce národních vyšetřovacích orgánů. Zástupci Drážní inspekce se v loňském roce účastnili tří plenárních zasedání Sítě národních vyšetřovacích orgánů, jež měla především řídící a kontrolní funkci ve vztahu k plnění povinností jednotlivých národních vyšetřovacích orgánů vyplývajících z členství jejich zemí v EU a ve vztahu k činnosti jednotlivých pracovních skupin. Na únorovém plenárním zasedání Sítě národních vyšetřovacích orgánů Drážní inspekce prezentovala závěry ze šetření nehody z 29. 5. 2010 na železničním přejezdu mezi Červenou Vodou a Králíky.  . Výroční zpráva Drážní inspekce za rok 2012 ke stažení


Vytvořeno: 30.9.2013

'