EN Česky

JEDENÁCTÝ ROK ČINNOSTI DRÁŽNÍ INSPEKCE
Drážní inspekce je správní úřad a svou činnost zahájila 1. ledna 2003. Z pohledu Evropské unie je Drážní inspekce vnímána jako národní vyšetřovací orgán pro nezávislé šetření mimořádných událostí na dráhách, a jako takový musí být nezávislý na všech subjektech v odvětví drážní dopravy. 
Posláním Drážní inspekce je na základě šetření příčin a okolností mimořádných událostí analyzovat bezpečnost drah a drážní dopravy v České republice, upozorňovat na potencionální rizika a navrhovat přijetí patřičných účinných opatření. Dlouhodobým cílem Drážní inspekce je pak zlepšování stavu v oblasti mimořádných událostí na všech dráhách v České republice. Do působnosti Drážní inspekce spadají všechny dráhy v celé České republice definované zákonem o dráhách (železnice, metro, tramvaje, trolejbusy, lanovky) a jejich více než 750 provozovatelů dráhy nebo drážní dopravy. Zodpovědnou a náročnou práci vykonávají na Drážní inspekci však jen čtyři desítky vrchních inspektorů.  Celkové statistiky počtu mimořádných událostí kopírují i nehody, které mají na celkové následky nejvýraznější vliv, a to střety drážních vozidel s osobami na dráze celostátní, regionální a vlečkách. V roce 2013 se stalo celkem 243 těchto nehod (2012 – 267), bylo při nich usmrceno 199 osob (2012 – 197) a dalších 47 osob zraněno (2012 – 68). Všechny tyto mimořádné události byly způsobeny neopatrným chováním zúčastněných osob a v rekordním počtu případů (82 %) skončily jejich smrtí (2012 – 74 %). Drážní inspekce se v rámci svých preventivních kampaní již v minulosti zaměřila na tyto mimořádné události a upozornila na to, že přecházení kolejí nebo pohyb osob v místech veřejnosti nepřístupných je velice nebezpečný a tito lidé hazardují se svým životem. Je však potřeba zmínit, že poměrně velká část těchto nehod je způsobena osobami, které zjevně jednaly v sebevražedném úmyslu.

Celkem za rok 2013 evidovala Drážní inspekce 3 968  mimořádných událostí.
V roce 2013 byl sice počet nehod nižší než v roce 2012, avšak tento fakt neměl velký vliv na následky nehod. Počet mimořádných událostí na všech dráhách se meziročně snížil, počet usmrcených osob byl však v obou letech stejný. Celkové statistiky počtu MU kopírují i nehody, které mají na celkové následky nejvýraznější vliv, a to střety drážních vozidel s osobami na dráze celostátní, regionální a vlečkách. V rekordním počtu 31 případů zahájila Drážní inspekce vlastní zjišťování příčin a okolností vzniku mimořádné události v plném rozsahu, tj včetně vydání závěrečné zprávy. K ukončeným případům vydala Drážní inspekce provozovatelům dráhy a dopravcům, Drážnímu úřadu i Ministerstvu dopravy celkem 99 bezpečnostních doporučení. Dalších 43 mimořádných událostí bylo šetřeno bez závěrečné zprávy a u 1 823 mimořádných událostí bylo provedeno detailní dozorování šetření provozovatelů.  V roce 2013 vykonala Drážní inspekce celkem 1 055 státních dozorů i včetně preventivní činnost, a to na základě pokynu Ministerstva dopravy. Tuto činnost Drážní inspekce považuje za jednu z nejlepších prevencí vzniku mimořádných událostí. Výkonem státního dozoru a preventivní činnosti ve věcech drah bylo v roce 2013 zjištěno celkem 568 nedostatků.  
Velkou pozornost při výkonu státního dozoru Drážní inspekce věnovala železničním přejezdům, kde dochází k mírnému poklesu počtu zjištěných nedostatků. V průběhu roku 2013 formou státního dozoru a namátkových preventivních inspekcí Drážní inspekce zkontrolovala 236  železničních přejezdů a přechodů. Nejzávažnější nedostatky se týkaly nedostatečných rozhledových poměrů a nevyhovujícího technického stavu železničních přejezdů.  V roce 2013 se Drážní inspekce podílela na pořádání několika preventivních akcí a účastnila se akcí zaměřených na prevenci bezpečnosti v okolí železnice, které byly určeny  především  dětem a mládeži. Již tradičně mohly děti shlédnout snímky z dílny Drážní inspekce v Preventivním vlaku.
Důležitou roli zastávala Drážní inspekce i v rámci Sítě národních vyšetřovacích orgánů   při  Evropské železniční   agentuře   (ERA),  kde   se   aktivně účastnila   několika pracovních  skupin zaměřených na  klasifikaci příčin  mimořádných  událostí, vzdělávání vrchních inspektorů i celkové směřování spolupráce národních vyšetřovacích orgánů.  . Výroční zpráva Drážní inspekce za rok 2013 ke stažení


Vytvořeno: 30.9.2014

'