EN Česky

DVANÁCTÝ ROK ČINNOSTI DRÁŽNÍ INSPEKCE

Drážní inspekce je správní úřad a svou činnost zahájila 1. ledna 2003. Z pohledu Evropské unie je Drážní inspekce vnímána jako národní vyšetřovací orgán pro nezávislé šetření mimořádných událostí na dráhách a jako takový musí být nezávislý na všech subjektech v odvětví drážní dopravy.  
Posláním Drážní inspekce je šetření a dozorování mimořádných událostí za účelem objektivního zjištění příčin a okolností vzniku mimořádných událostí na dráhách. Nedílnou součástí je výkon státního dozoru ve věcech drah, kterého Drážní inspekce využívala i v oblasti prevence a bezpečnosti drážního provozu, respektive předcházení mimořádných událostí.  
Drážní inspekce při své činnosti především prověřovala důsledné dodržování zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, a jeho prováděcích vyhlášek (vyhláška č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení, vyhláška č. 100/1995 Sb., řád určených technických zařízení, vyhláška č. 101/1995 Sb., řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, vyhláška č. 173/1995 Sb., dopravní řád drah, vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, vyhláška č. 177/1995 Sb., stavební a technický řád drah, vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, a nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky), přičemž se soustředila zejména na výkon státního dozoru v souvislosti se zjišťováním příčin a okolností vzniku mimořádných událostí a jejich předcházení na všech dráhách, to je, zda provozovatelé šetří mimořádné události objektivně, správně a zda přijímají účinná opatření.  
Dlouholetou dosavadní praxi při výkonu státního dozoru ve věcech drah výrazným způsobem změnila novela zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále také zákon č. 266/1994 Sb.), která začala platit od 1. 5. 2014. Touto novelou byl § 59 zákona č. 266/1994 Sb., který upravoval právě výkon státního dozoru ve věcech drah, výrazně redukován, tj. byla vypuštěna oprávněnost vyzvat k odstranění zjištěných nedostatků a především povinnost dopravce a provozovatele dráhy odstraňovat ve stanovené lhůtě nedostatky zjištěné při výkonu státního dozoru ve věcech drah. Jedinou zákonnou povinností provozovatele dráhy a drážní dopravy je tak v současné době pouze poslat zprávu, jak se zjištěními Drážní inspekce naložil. Součástí státního dozoru ve věcech drah tak v současné době není (ve smyslu zákonů č. 266/1994 Sb. a č. 255/2012 Sb.) náprava zjištěných chyb a nedostatků, popřípadě ukládání sankcí za zjištěné nedostatky, ale zjišťuje se jím jen stav věci.  
Drážní inspekce se při své činnosti řídí zejména zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, příslušnými prováděcími vyhláškami a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES. Jedním z postulátů této směrnice je požadavek na maximální otevřenost šetření a zveřejňování zjištěných faktů, samozřejmě do té míry, aby nebylo zmařeno samotné šetření mimořádné události. Drážní inspekce informuje o nehodách i o výsledcích preventivních kontrol prováděných formou státních dozorů a poukazuje přitom na rizika ohrožující bezpečnost. Kromě toho provádí veřejnou osvětu – vše s cílem předcházet vzniku MU na dráhách. Otevřená komunikace je tedy nedílnou součástí činnosti Drážní inspekce, zakončením, bez něhož by šetření nehod ani preventivní kontroly neměly patřičný význam.
Během roku 2014 plnila Drážní inspekce povinnosti vůči Evropské železniční agentuře – ERA, které vyplývají z platného znění zákona č. 266/1994 Sb. a závazků plynoucích z členství České republiky v Evropské unii dle směrnice 2004/49/ES. Drážní inspekce jménem České republiky i v roce 2014 informovala stanoveným způsobem ERA o zahajovaných šetřeních, a to do 7 dnů od zahájení zjišťování příčin a okolností vzniku MU, průběžně informovala o svých zjištěních a vložila do evropské databáze závěrečné zprávy nehod, jejichž šetření dokončila.  
Ve druhé polovině roku 2014 byla na Drážní inspekci provedena kontrola hospodaření organizace Odborem auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy (O 040 MD). Bohužel se opakovala situace z roku 2011, kdy se v protokolu z kontroly účelově lhalo a manipulovalo s fakty a závěry kontroly měly sloužit jako podklad pro výměnu vedení Drážní inspekce. Právě na základě těchto velmi negativních zkušeností DI striktně požadovala a uplatňovala postupy dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), což kontrolní skupina prezentovala jako maření kontroly. Dříve, než byla kontrola dle kontrolního řádu řádně ukončena, Ministerstvo dopravy mediálně prezentovalo výsledky kontroly a Drážní inspekce byla veřejně obviněna z nehospodárného nakládání s veřejnými prostředky a nekalostí. Z výsledného protokolu o kontrole pak jednoznačně vyplývá, že vyjma jedné chybně zaúčtované faktury nebyly zjištěny jakékoliv nedostatky v hospodaření a činnosti DI, stejně jako při předchozích kontrolách. . Výroční zpráva Drážní inspekce za rok 2014 ke stažení


Vytvořeno: 30.9.2015

'