EN Česky

TŘINÁCTÝ ROK ČINNOSTI DRÁŽNÍ INSPEKCE

Drážní inspekce je správní úřad a svou činnost zahájila 1. ledna 2003. Z pohledu Evropské unie je Drážní inspekce vnímána jako národní vyšetřovací orgán pro nezávislé šetření mimořádných událostí na dráhách a jako takový musí být nezávislý na všech subjektech v odvětví drážní dopravy.  
Posláním Drážní inspekce je šetření a dozorování mimořádných událostí za účelem objektivního zjištění příčin a okolností vzniku mimořádných událostí na dráhách. Nedílnou součástí je výkon státního dozoru ve věcech drah, kterého Drážní inspekce využívala i v oblasti prevence a bezpečnosti drážního provozu, respektive předcházení mimořádných událostí.  
Drážní inspekce při své činnosti především prověřovala důsledné dodržování zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 266/1994 Sb.), a jeho prováděcích vyhlášek (vyhláška č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizaci, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, ve znění pozdějších předpisů), přičemž se soustředila zejména na výkon státního dozoru v souvislosti se zjišťováním příčin a okolností vzniku mimořádných událostí a jejich předcházení na všech dráhách, tedy zjišťování, zda provozovatelé šetří mimořádné události objektivně, správně a zda přijímají účinná opatření.  
Drážní inspekce se při své činnosti řídí zejména zákonem č. 266/1994 Sb., příslušnými prováděcími vyhláškami a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES, o bezpečnosti železnic Společenství a o změně směrnice Rady 95/18/ES o vydávání licencí železničním podnikům a směrnice 2001/14/ES o přidělování kapacity železniční infrastruktury, zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti (dále také jen směrnice 2004/49/ES). Jedním z postulátů této směrnice je požadavek na maximální otevřenost šetření a zveřejňování zjištěných faktů, samozřejmě do té míry, aby nebylo zmařeno samotné šetření mimořádné události. Drážní inspekce informuje o nehodách i o výsledcích preventivních kontrol prováděných formou státních dozorů a poukazuje přitom na rizika ohrožující bezpečnost. Kromě toho provádí veřejnou osvětu – vše s cílem předcházet vzniku MU na dráhách. Otevřená komunikace je tedy nedílnou součástí činnosti Drážní inspekce, zakončením, bez něhož by šetření nehod ani preventivní kontroly neměly patřičný význam.
Během roku 2015 plnila Drážní inspekce povinnosti vůči Evropské železniční agentuře – ERA, které vyplývají z platného znění zákona č. 266/1994 Sb. a závazků plynoucích z členství České republiky v Evropské unii dle směrnice 2004/49/ES, zejména informovala stanoveným způsobem ERA o zahajovaných šetřeních, a to do 7 dnů od zahájení zjišťování příčin a okolností vzniku MU, průběžně informovala o svých zjištěních a vkládala do databáze ERAIL závěrečné zprávy nehod, jejichž šetření dokončila. 
Od schválení finálního znění zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, v platném znění (dále také jen „služební zákon“) se Drážní inspekce začala připravovat na přechod do státní služby. Činnosti spojené se vstupem Drážní inspekce do státní služby zabíraly veškeré kapacity již tak přetížených zaměstnanců, a to i na úkor vzdělávání, koncepčních a metodických prací i prevence. Státní služba musela být prioritně zařazena vedle šetření mimořádných událostí. Nově bylo potřeba vytvořit organizační strukturu úřadu, která by byla v souladu s nově schválenými právními předpisy, a současně bylo potřeba připravit a zorganizovat vstup zaměstnanců do státní služby a výběrová řízení na pozice představených, tak jak požadoval služební zákon. Ani po ukončení výběrových řízení se však Drážní inspekce nemohla naplno věnovat tradiční problematice, ale musela řešit další implementace právních a služebních předpisů, jež byly průběžně vydávány, např. k ustanovení tzv. prošetřovatele, k přípravě služebního hodnocení atd. Zavedení státní služby znamenalo a znamená zejména výrazný nárůst administrativy a řadu úskalí. Mezi hlavní problémy lze řadit obsazování míst dle služebního zákona, pevně stanovený věk ukončení služebního poměru na 70 let apod.  
Dalším velkým tématem během roku 2015 byla příprava novelizace zákona č. 266/1994 Sb., kterou připravovalo Ministerstvo dopravy. Drážní inspekce vznesla řadu připomínek, například k definici mimořádné události, která by znamenala nárůst úkonů, k úplnému odebrání výkonu státního dozoru, který Drážní inspekce využívala při šetření mimořádných událostí a k výkonu prevence v oblasti drah nebo odebrání pravomoci Drážní inspekci sankcionovat provozovatele dráhy a dopravce až do výše 10 mil. Kč, když neoznámí (zatají) MU, nešetří nebo nepřijmou opatření.  
Na začátku dubna 2015 byla na Drážní inspekci provedena kontrola Pražskou správou sociálního zabezpečení v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů Během kontroly nebyly zjištěny nedostatky. Se stejným výsledkem byla ukončena i kontrola Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky prováděna v souladu s kontrolním řádem, ve spojení se zákonem č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů. . Výroční zpráva Drážní inspekce za rok 2015 ke stažení


Vytvořeno: 30.9.2016

'